Pozwani przez fundusz

Nakaz zapłaty – Prokura NSFIZ

24/02/2020

Poniżej przedstawiamy treść uzasadnienia jednego z wyroków, wydanego przeciwko Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym wcześniej został wydany nakaz zapłaty. Sprawa oczywiście wygrana ????

Prokura w ramach przedmiotowego postępowania sądowego nie była w stanie udowodnić roszczenia, zarówno co do wysokości, jak i co do zasady.

Jeśli otrzymałeś pozew / nakaz zapłaty z sądu, w którym roszczenia od Ciebie dochodzi Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – skontaktuj się z nami – pomożemy.

W dniu ……………………… roku powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. , reprezentowany przez radcę prawnego, wniósł pozew przeciwko …………………… o zapłatę kwoty ………………… zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa proc swego według norm przepisanych, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł i opłaty od pozwu w kwocie …………. zł.

W uzasadnieniu pozwu podał, że na kwotę dochodzoną pozwem składa się należność główna w wysokości ……………. zł oraz skapitalizowanego odsetki w wysokości ……….. zł.

Powód podał, że dowodem istnienia oraz obowiązku spełnienia świadczenia ciążącego na pozwanym jest wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej z dnia ………………… roku. W dniu …………………. roku referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Słupsku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty .

Pozwany reprezentowany przez adwokata, wniósł sprzeciw od nakaz zapłaty, wydanego na rzecz Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty a rzecz zaskarżając go w całości (k. ……..). W uzasadnieniu podał, że powód nie udowodnił swojego roszczenia zarówno co do wysokości jak i co do zasady. Wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu ,……….. roku został wystawiony wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej nr ………… w którym Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem (…) 211) stwierdzona, że w dniu 19.08.2008 roku (…) S.A. z siedzibą we W. nabył od (…) Banku (…) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. wierzytelność wobec pozwanego. Zobowiązanie wynika z umowy rachunku bankowego nr (…). Wskazano również, że następnie (…) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. dokonała cesji przedmiotowej wierzytelności na rzecz Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. w dniu ……..roku.

(dowód: wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej k. ….., umowa sprzedaży wierzytelności z dnia …….. roku).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Na powodzie zgodnie z przepisem art. 6 k.c., ciążył ciężar wykazania, że przysługuje mu kwota dochodzona pozwem wobec zaskarżenia przez pozwanego nakazu zapłaty w całości.

Powód temu obowiązkowi nie sprostał.

Na mocy przepisu art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.05.2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2018.56 j.t.) księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych.

Moc prawna dokumentów urzędowych, o której mowa w ust. 1, nie obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym.

Wyciąg z ksiąg rachunkowych stanowi dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c., który stanowi dowód wyłącznie tego, iż osoba, która go podpisała złożyła zawarte w dokumencie oświadczenie. Obowiązujący obecnie przepis art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1896) wprost przy tym pozbawia wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego mocy prawnej dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym. (tak wyrok Sadu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28.12.2016 roku, I ACa 590/16).

Powód nie wykazał, wobec podniesionego przez pozwanego zarzutu nieudowodnienia roszczenia, że powodowi przysługuje wierzytelność dochodzona pozwem.

Wyciąg z ksiąg rachunkowych i dwie umowy przelewu wierzytelności, nie dowodzą tego, że pozwany był zobowiązany do zapłaty należności wobec (…) Banku (…) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W., a w konsekwencji aktualnie powodowi.

Z tego względu sąd oddalił powództwo jako nieudowodnione, o czym orzekł w sentencji wyroku.

Pamiętaj! Masz szansę pozbyć się zadłużenia i stanąć na nogi! Skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z dostępnego formularza kontaktowego poniżej lub skontaktuj się z nami telefonicznie – 501 779 424

    Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.
    Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez nasz formularz kontaktowy oraz w celach marketingowych, za pośrednictwem wskazanego kanału komunikacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

    Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Pomożemy Ci - Zadzwoń!

    Darmowa konsultacja